Vandaag hebben wij artikel 40 vragen gesteld aan het college betreffende btw- sportvrijstelling

Naar aanleiding van een column van de Kronkelaar vandaag, in Dordt Centraal hebben wij contact gehad met diverse verenigingen in Dordrecht.

In het Belastingplan 2019 heeft het Kabinet een wijziging van de btw-sportvrijstelling opgenomen. Deze wijziging, die per 1 januari 2019 van kracht is, btw-sportvrijstelling, heeft gevolgen voor de exploitatie van sporthallen, zwembaden, gymzalen en buitensportaccommodaties.
In dit plan is ook een maatregel opgenomen voor energiebesparende of activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren. Verenigingen die dit toepassen kunnen hiervoor een subsidie aanvragen. Deze subsidie bedraagt maximaal 15% van de kosten (inclusief btw).

Wij hebben dan ook de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van deze btw-sportvrijstelling?

Zo ja, hebt u dit al ingevoerd bij sportverenigingen?

2. Zo, nee hoe gaat het college dit naar alle verenigingen in Dordrecht, die eventueel in aanmerking komen voor deze vrijstelling, communiceren?

3. Kunt u aangeven bij hoeveel verenigingen u op dit moment geen btw meer heft?

4. Kunnen de verenigingen erop rekenen dat wanneer u deze btw heffing nog wel toepast zij dit met terugwerkende kracht terugkrijgen?

5. Ook hebben wij vernomen, dat er bij verenigingen per 1-1-2019 over de huur (zowel van binnen- als buitenaccommodaties) geen btw à 6% meer geheven wordt. Daarbij is het huurbedrag van 2018 met 6% btw in 2019 verrekend met 0% btw, zodat er de facto sprake van een huurverhoging van 6%, exclusief de inflatiefactor. Klopt dit?

6. Het rijk stelt aan gemeentes ter compensatie 152 miljoen euro beschikbaar voor het wegvallen van de btw waardoor de gemeentes inkomen missen. Maakt u gebruik van deze compensatieregeling?

Zo ja, vindt u het dan maatschappelijke verantwoord naar de verenigingen toe door op deze manier met hen om te gaan en in plaats van hen mee te laten profiteren van de belastingmaatregel?

En hoe verhoudt deze huurverhoging zich tot de intentie van het kabinet om door BTW- vrijstelling de lasten voor sportclubs te verlagen?
7. Kan het college aangeven hoeveel aanvragen zij hebben gehad voor subsidie betreffende energiebesparende of activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren?
Zo ja, is er ook subsidie verstrekt?
Zo nee, wat was de reden voor afwijzing?

Margret Stolk,