Selecteer pagina

Artikel 1

Aan deze bekercompetities kan worden deelgenomen door de voor de reguliere competitie ingeschreven reserve-elftallen. Voor de categorieën A en B en veteranen wordt een apart bekertoernooi georganiseerd.

De reserve-elftallen die deelnemen aan de bekercompetitie van de standaardelftallen en worden uitgeschakeld in de poulefase mogen deelnemen aan het vervolg van de bekercompetitie voor reserve-elftallen categorie A en stromen in bij de 1e knock-outronde. De reserve-elftallen die deelnemen aan het bekertoernooi van de standaardelftallen en in de 1e knock-out ronde of later worden uitgeschakeld mogen niet meer deelnemen aan de bekercompetitie voor reserve-elftallen categorie A.

De bekercompetities van categorie B worden per sector georganiseerd en eindigen in een finale per sector.

Artikel 2

De eerste ronde wordt gespeeld in poulevorm met 3 of 4 elftallen per poule, waarmee een halve competitie wordt afgewerkt.
Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal wedstrijdpunten op de eerste plaats, dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Indien het doelsaldo ook gelijk is, dan is het aantal doelpunten vóór bepalend.

Mocht ook hierdoor geen beslissing worden verkregen, dan beslist het onderling resultaat.
Mocht ook dat gelijk zijn, dan wordt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein met verlichting op een avond in de week vastgesteld, welke beslissingswedstrijd bij een gelijke stand na 2 x 45 minuten direct wordt gevolgd door het nemen van strafschoppen.

Artikel 3

De poulewinnaars vervolgen de bekercompetitie door middel van het knock-outsysteem.
De wedstrijden worden bij loting vastgesteld op de door de teamleider wedstrijdzaken vast te stellen wedstrijddagen.

Artikel 4

De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging, welke door de teamleider wedstrijdzaken als ontvangende vereniging is aangewezen. De wedstrijden worden in eerste instantie ingepland in de daarvoor aangewezen weekenden conform de speeldagenkalender. Indien één of beider partijen van een bekerwedstrijd echter in dat betreffende weekend geacht wordt een inhaalcompetitiewedstrijd te spelen, dan kan de bekerwedstrijd midweeks ingepland worden.
Indien het thuisspelende team, ingeval van een doordeweekse wedstrijd, niet de beschikking heeft over een lichtinstallatie waar dat wel noodzakelijk is, dient de thuisspelende vereniging een vervangende accommodatie tot de beschikking te hebben.

Artikel 5

Een wedstrijd waarbij een zaterdagvereniging is betrokken, wordt op zaterdag of op een doordeweekse dag gespeeld. In overleg met de tegenstander kan een andere dag worden overeengekomen. Deze dag moet voorafgaan aan de betreffende bekerronde.

Artikel 6

In alle bekerwedstrijden voor reserveteams van de categorie A mogen maximaal 5 wisselspelers ingezet worden en mag er niet doorlopend gewisseld worden.

In alle bekerwedstrijden van de categorie B mogen maximaal 5 wisselspelers ingezet worden en mag er wel doorlopend gewisseld worden. In de categorie B is de tijdstrafregeling (10 minuten) van toepassing.
Alle bekerwedstrijden vallen voor wat betreft algehele afgelastingen onder categorie A (zie ook teletekst pagina 603). Incidentele afgelastingen van bekerwedstrijden gaan conform de Rangorde van Afgelastingen, welke gepubliceerd staat in het Handboek competitiezaken amateurvoetbal.

Artikel 7

 1. Uitstel van vastgestelde wedstrijden wordt in principe niet verleend.
 2. Indien de thuisspelende vereniging – door welke oorzaak dan ook – niet de beschikkingheeft over een speelveld, wordt zij tot uiterlijk 2 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd in de gelegenheid gesteld een vervangende accommodatie te vinden. Is na het verstrijken van deze termijn geen geschikte accommodatie gevonden, dan wordt de wedstrijd onverwijld vastgesteld op het terrein van de tegenstander.
 3. In overleg met de tegenpartij en na toestemming van de competitieleider is hettoegestaan om de wedstrijd om te zetten. Hiervan dienen 4 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd alle belanghebbenden, tegenpartij, scheidsrechter, consul en de teamleider wedstrijdzaken schriftelijk in kennis te zijn gesteld.

Artikel 8

 1. Met uitzondering van de bekerfinales worden de wedstrijden vanaf het knock-
  outsysteem, die in een gelijkspel eindigen, beslist overeenkomstig de volgende regeling: Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten dienen strafschoppen te worden genomen. Voor de uitvoering hiervan wordt verwezen naar de spelregels.
  Er vindt geen verlenging plaats.
 2. De bekerfinale, die in een gelijkspel eindigt, wordt beslist overeenkomstig de
  volgende regeling. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd 2 x 15 minuten verlengd. Is er nog geen beslissing verkregen dan dienen strafschoppen te worden genomen.

Artikel 9

Een elftal dat niet opkomt bij één van de poulewedstrijden, is van verdere deelname uitgesloten.
Alle uitslagen van de poulewedstrijden van het elftal dat van verdere deelname wordt uitgesloten, komen te vervallen.
Het elftal, dat niet opkomt bij één van de vervolgwedstrijden is van verdere deelname uitgesloten.
De desbetreffende tegenstander in de vervolgwedstrijd is automatisch geplaatst voor de volgende ronde. Bovendien wordt bij het niet opkomen een bedrag van € 120,40 administratiekosten in rekening gebracht.

Voorts vergoedt de vereniging die niet opkomt of zich terugtrekt de gemaakte kosten, zoals reiskosten van de tegenpartij, de scheidsrechterskosten en eventuele kosten voor het in orde brengen van het speelveld.

Artikel 10

Een elftal dat in een bekerwedstrijd een niet gerechtigde speler opstelt wordt – afgezien van de door de tuchtcommissie te nemen maatregelen – van verdere deelname uitgesloten.

 • –  Alle uitslagen in de poulewedstrijden van het elftal dat van verdere deelname wordtuitgesloten komen te vervallen.
 • –  Indien een elftal bij de knock-outwedstrijden van verdere deelname wordt uitgesloten, isde tegenstander automatisch geplaatst voor de volgende ronde.

  Artikel 11

  De finale voor de sectorbeker categorie B vindt plaats op zaterdag 6 juni 2020 op een door de teamleider wedstrijdzaken te bepalen accommodatie gelijktijdig met de andere bekerfinales uit de sector.
  De eindstrijd voor de reservebeker categorie A vindt ook plaats op zaterdag 6 juni 2020 op een door de teamleider wedstrijdzaken te bepalen accommodatie.

Artikel 12

De winnaar ontvangt een beker, die direct eigendom wordt. Alle spelers ontvangen een herinneringsmedaille.

Artikel 13

Bij wedstrijden in deze bekercompetities wordt geen entree geheven.

Artikel 14

Voor de scheidsrechterskosten worden de betreffende verenigingen elk voor de helft belast.

Artikel 15

Bij de finale wordt door de KNVB een arbitraal trio aangesteld.

Artikel 16

De teamleider wedstrijdzaken is belast met de uitvoering van dit reglement.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur amateurvoetbal.