Vorige week vrijdag liet de KNVB via een mail aan de verenigingen in West II weten, dat er volgend seizoen geen vierde klasse meer op zondag ‘wordt aangeboden’ (lees: wordt opgeheven) en een seizoen daarna geldt hetzelfde voor de derde klasse op zondag.

In ons TV-programma Haaglanden Voetbal aan tafel hebben wij al uitgebreid aandacht besteed aan deze materie, alsmede via een artikel op dinsdag met daarin opgenomen de mening van één van de betrokken clubs, WIK.

Vervolgens heeft de redactie van Haaglanden Voetbal aan Wicher Schreuders , lid van de Ledenraad (namens West II, kieskring Den Haag / Westland / Delft e.o.) van de KNVB gevraagd zijn visie op het geheel te geven. Onderstaand de uitgebreide reactie van Wicher Schreuders.

Achtergrond

De discussie over zaterdag/zondag- en weekendvoetbal in West 2 (en in mindere mate ook elders in het land) loopt al heel lang. In de voorbije jaren hebben vele clubs met hun standaardteam de overstap gemaakt van zondag naar zaterdag, of zijn naast hun 1e zondagteam ook met een 1e zaterdagteam gestart. De achterliggende redenen hiervan zijn divers, maar laat ik hier nu onbesproken. Het gevolg hiervan was dat door die leegloop van de zondag-standaardklassen iedere keer weer de vrijkomende plekken in de hogere klassen via de nacompetities opgevuld moesten worden, waardoor ook clubs naar een hoger niveau moesten promoveren die daar eigenlijk niet aan toe waren, ook volgens henzelf niet. Die extra vrijkomende plekken en daarmee de noodzakelijke extra nacompetitiewedstrijden werden geregeld ook pas op het laatste moment bekend (met soms ook clubs die zich tijdens de nacompetitie alsnog terugtrokken). Uiteindelijk bleven er in de vierde klasse zondag erg weinig clubs over, zodat voor het nu lopende seizoen 2018/2019 uiteindelijk voor een eenmalige tussenoplossing is gekozen, waardoor nu na dit seizoen een herschikking in een nieuwe derde en vierde klasse zondag plaats zou gaan vinden.

Leegloop

De vraag was en is of er niet voortdurend clubs met hun standaardteam van de zondag naar de zaterdag blijven gaan, dan wel alleen met hun al bestaande zaterdag-standaardteam doorgaan en met hun zondag-standaardteam gaan stoppen, zoals bijvoorbeeld VELO recent heeft besloten. Daarmee blijft de leegloop van de zondag-standaardcompetitie aanhouden en zou je met de eenmalige herschikking van die derde/vierde klasse nog niets bereikt hebben. Dan blijft het aanvullen naar boven maar doorgaan.

Bijeenkomsten met clubs

Over die problematiek van het zaterdag/zondag- en weekendvoetbal zijn door de KNVB in de afgelopen maanden zeven bijeenkomsten met clubs gehouden, verspreid over het gehele district West 2. Er waren onder meer bijeenkomsten bij DVV Delft en bij Lyra. De laatste in die serie bijeenkomsten was op 12 november 2018 bij sv Nootdorp. Een projectgroep van KNVB-medewerkers heeft – mede op basis van die bijeenkomsten en van een enquête onder spelers – een voorstel gemaakt dat rond de jaarwisseling naar de Directeur AV, Jan Dirk van der Zee, is gestuurd. Deze heeft zich er vervolgens met een aantal mensen nader over beraden. De vier Ledenraadsleden van West 2 – waarvan ik (Wicher Schreuders) degene is voor de kieskring Den Haag / Westland / Delft e.o. – zijn ieder op een aantal van de genoemde zeven bijeenkomsten aanwezig geweest. Er is vervolgens in Zeist een overleg geweest op 19 februari jl., maar vanwege verblijf in het buitenland voor mijn werk kon ik daar niet bij aanwezig zijn, hoewel dat zeer waarschijnlijk niets had uitgemaakt voor het eindresultaat. Voor de goede orde: de inrichting van de competitie, en dus dit besluit, is de bevoegdheid van de Directeur AV. Alleen indien er reglementaire wijzigingen mee gemoeid zijn, dan is er een formele bevoegdheid van de Ledenraad.

Overleg Zeist met Ledenraadsleden West 2

In de dagen na het overleg van 19 februari jl. heeft nog enig e-mailverkeer plaatsgevonden, waarna op dinsdag 5 maart jl. aan de vier West 2-Ledenraadsleden in een e-mail de contouren van het enige dagen later bekend te maken besluit werden geschetst. Op dat moment zag ik voor het eerst dat volgend seizoen (2019/2020) de vierde klasse zondag in West 2 zou gaan ‘verdwijnen’ (niet meer wordt aangeboden) en dat de clubs die dan zondag vierdeklasser zijn kunnen kiezen om of naar de vierde klasse op zaterdag te gaan of naar de vierde klasse op zondag in West 1 of in Zuid 1. Daarbij werd tevens aangegeven dat dit vanaf 2020/2021 zo ook wordt ingevoerd voor de derde klasse. Enige dagen later, op 7 maart jl., heb ik in een reactie aangegeven de uitkomst van het gehele proces zeer teleurstellend te vinden, de te nemen stappen te klein, maar ook nog eens de verkeerde stappen. Met name het alternatief voor de de overstap voor de zondag vierdeklassers die niet naar de zaterdag vierde klasse willen, zijnde dan naar de zondag vierde klasse in West 1 of in Zuid 1, dat is niet serieus, zo heb ik gesteld. De volgende dag, op vrijdag 8 maart jl., ging desondanks het bericht met de ongewijzigde strekking naar de clubs en in de publiciteit. De zondag vierde klasse wordt vanaf volgend seizoen niet meer aangeboden in West 2 en een seizoen later hetzelfde met de derde klasse. Voor alle duidelijkheid: dit zou mijn keuze zeker niet zijn. Echter, de problematiek is complex. Het valt niet te ontkennen dat er een voortdurende overstap van standaardteams van de zondag naar de zaterdag is. In de bijeenkomsten van vorig jaar werd door de aanwezige clubs aan de KNVB gevraagd om nu eens daadkrachtig te zijn en een besluit te nemen. Nu ligt er iets, maar wat je ook doet als KNVB, je doet het nooit goed, er is altijd een deel van de clubs dat het er niet mee eens is. Nogmaals, wat er nu ligt is ook niet hetgeen ik zou willen.

Onrust en onvrede

Er is nu onrust en onvrede ontstaan onder de clubs in West 2, met name onder de derde en vierdeklassers op zondag. Begrijpelijk. Echter, niet alle reacties zijn helemaal correct. De suggestie dat je als Haagse club volgend seizoen in Schagen zou moeten spelen, dat klopt natuurlijk niet. Dat ligt in de kop van Noord-Holland en is ongeveer het meest noordelijk in West 1. Als men in West 1 komt te spelen, dan zal dat zijn tegen clubs die nog het dichtste tegen West 2 aan liggen, net boven de Bollenstreek, richting Haarlem of Amsterdam. En hetzelfde met Zuid 1, want dat begint rondom Dordrecht, dus voor clubs rondom Rotterdam is dat ook nog te doen. Ik praat het hiermee niet goed, maar ook in de tegenargumenten moet men wel zuiver blijven. Ik heb ook al gelezen dat men vindt dat de vierde klasse zondag moet worden opgeheven en dat al die clubs dan maar in de derde klasse zondag moeten worden ingedeeld, dan zijn er nog wel genoeg. Dat is dus wat we – eenmalig – dit lopende seizoen hebben gedaan, maar daar was het bezwaar weer van dat er te grote krachtsverschillen waren tussen de sterkste en de zwakste clubs, bovendien is de piramide-opbouw richting de tweede klasse – met de reguliere promotie- en degradatieregeling – dan niet goed te doen. Dus zoals altijd geldt ook hier, dat elk voordeel ook zijn eigen nadelen heeft. Weer elders lees ik dat de overstap van het eerste elftal naar de zaterdag automatisch ook zou betekenen dat tevens het tweede elftal moet overstappen naar de zaterdag, maar dat is zeker niet het geval, dat is dan echt de keuze van de club zelf. Overigens, als ik ergens lees dat een woordvoerder van de KNVB stelt, dat ‘we deze uitkomst meerdere malen te kennen hebben gegeven’, dan is dat zeker niet waar: het feit dat de zondag vierde klasse en daarna de zondag derde klasse in West 2 ‘niet meer wordt aangeboden’ is op de bijeenkomsten met de clubs niet als concrete uitkomst voorgesteld.

Oplossingen

De kop van de berichtgeving op vrijdag 8 maart jl. was: ‘Geen zondag vierde klasse voor standaardteams in West 2 vanaf seizoen 2019/2020’. De openingszin luidde: ‘Vanaf seizoen 2019/’20 wordt er geen vierde klasse op zondag in West 2 aangeboden voor standaardteams’, hetgeen de toon zette en nu tot grote onrust en onvrede leidt. De zin aan het einde van het bericht van 8 maart jl. naar de clubs geeft echter wat meer ruimte aan de clubs, immers: ‘Uitgangspunt is dat alle wedstrijden op zaterdag gespeeld worden. Uitzondering hierop kan gemaakt worden als een zondagvereniging tegen een zondagvereniging speelt.’ Dat deel van het verhaal verdient meer nadruk, want als je een regionaal ingedeelde vierde klasse afdeling hebt met bijvoorbeeld zes zaterdag- en zes zondagclubs, dan speelt die zondagclub ook in dit nieuwe plan de helft van de wedstrijden nog steeds op zondag. De thuiswedstrijden tegen een zaterdagclub kun je op de eigen voorkeurstijd aanvangen, want er wordt gemeld in het bericht van 8 maart: ‘in alle gevallen bepaalt de thuisspelende vereniging de aanvangstijd (die ligt tussen 14.00 uur en 17.00 uur)’. Dus dan valt ‘de schade’ voor de zondagclub nog redelijk mee; dat is heel iets anders dan de kop en de startzin die stelt dat er ‘geen zondag vierde klasse (wordt) aangeboden.’ De beste oplossing, gegeven de ontstane situatie, voor de vierdeklassers van volgend seizoen is, om een indeling aan te vragen met een optimale mix van zaterdag- en zondagclubs uit dezelfde regio van West 2: dan speel je toch nog zo vaak mogelijk op zondag en ook nog eens in de nabijheid dus met aantrekkelijke derby’s.

Hoe verder?

De beste manier om, indien gewenst, een geluid van ongenoegen te laten horen, maar ook om oplossingsgericht te denken, is rechtstreeks aan Jan Dirk van der Zee (Directeur AV) en/of aan de KNVB Verenigingsadviseur in de regio (Louise Vonk). En dan mag het ook cc aan mij als Ledenraadslid. Jan Dirk van der Zee heeft mij desgevraagd laten weten, dat hij één op één wil communiceren naar de clubs/bestuurders, via telefoon of e-mail, maar zeker ook via live gesprekken of bijeenkomsten.

Jammer

Tot zover de uiteenzetting van Wicher Scheuders, lid van de Ledenraad. Haaglanden Voetbal heeft een vertegenwoordiger van de KNVB gevraagd komende maandag aan te schuiven, maar daarop is inmiddels een negatief antwoord gekomen.

Bron: Haaglandenvoetbal.nl