Selecteer pagina

Bekerbesluiten 2020-2021

Artikel 1

Aan deze bekercompetitie kan worden deelgenomen door de voor de competitie ingeschreven standaardelftallen (met uitzondering van de standaardelftallen uitkomende in de tweede en derde divisie). Daarnaast zijn de reserve- elftallen die in het vorige seizoen een periodetitel hebben veroverd in de reserve hoofdklasse zaterdag- of zondagvoetbal opgenomen. Bij deelname aan deze bekercompetitie zijn de reglementaire bepalingen van de categorie A heren standaard van toepassing. Met uitzondering van de invallersbepalingen welke zijn beschreven in artikel 11.

Artikel 2

De eerste ronde wordt gespeeld in poulevorm. Een poule bestaat in principe uit vier, maar minimaal uit drie en maximaal uit vijf elftallen. De teams werken een halve competitie af.

Poules eerste en tweede klassen

Alle verenigingen die in de eerste en/of tweede klassen zaterdag- en/of zondagvoetbal van de zes districten uitkomen, worden bij elkaar ingedeeld. Het uitgangspunt hierbij is dat verenigingen die in de competitie tegen elkaar uitkomen niet in dezelfde poule worden ingedeeld. Dit betekent dat elftallen uit verschillende districten bij elkaar kunnen worden ingedeeld. De nummers één en twee van de poules plaatsen zich voor de volgende ronde in hun district.

Overige poules

De verenigingen die uitkomen in de 3e tot en met de laagste klassen standaardvoetbal worden per district, met de geplaatste reserve-elftallen, bij elkaar ingedeeld.
Voor zover mogelijk is er sprake van een regionale indeling van de poules, rekening houdend met het niveau van de verenigingen. Voor deze poules geldt dat alleen de poulewinnaar zich plaatst voor de volgende ronde.

Eindrangschikking in de poule

Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal wedstrijdpunten op plaatsen die recht geven op plaatsing voor de ronde, dan geldt het volgende:

1. Het beste doelsaldo van de halve competitie.
2. Is het doelsaldo gelijk, dan is het meeste aantal doelpunten vóór beslissend. 3. Is ook dit gelijk, dan beslist het onderlinge resultaat.
4. Brengt ook dit geen beslissing, dan volgt een beslissingswedstrijd.

Deze beslissingswedstrijd wordt op neutraal terrein met verlichting op een midweekse avond vastgesteld. Bij een gelijke stand na 2×45 minuten wordt verlengd met 2×15 minuten. Indien er dan nog geen beslissing is gevallen dan zal deze vallen door het nemen van strafschoppen, conform de Spelregels Veldvoetbal.

Artikel 3

De verenigingen die uitkomen in de hoofdklasse, de nummers één en twee van de poules die bestonden uit eerste en tweede klassers en de nummers één van de overige poules, vervolgen de bekercompetitie via een knock- outsysteem. De wedstrijden worden, door loting, per district vastgesteld op de wedstrijddagen die de betreffende teamleider vaststelt. Vanaf de tweede knock-outronde is sprake van een verplichte openbare loting, waarbij de mogelijkheid bestaat direct door te loten voor de rest van de bekercompetitie.

Artikel 4

De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging die door de betreffende teamleider als ontvangende vereniging is aangewezen. De wedstrijden worden in eerste instantie ingepland in de daarvoor aangewezen weekenden conform de speeldagenkalender seizoen 2020/’21. Indien één of beider teams deelnemend aan een bekerwedstrijd echter in dat betreffende weekend geacht wordt een (inhaal- of competitiewedstrijd) te spelen, dan wordt de bekerwedstrijd midweeks ingepland.

Indien het thuisspelende team, ingeval van een midweekse wedstrijd, niet de beschikking heeft over een lichtinstallatie waar dat wel noodzakelijk is, dient de thuisspelende vereniging een vervangende accommodatie tot de beschikking te hebben.

Indien als gevolg van het niet aanwezig zijn van verlichting op het hoofdveld uitgeweken moet worden naar een veld met verlichting maar zonder afrastering, geldt dit niet per definitie als een belemmering. Tenzij de veiligheid in het gedrang komt als gevolg van het aantal te verwachten toeschouwers, kunnen de wedstrijden op een veld zonder afrastering worden ingepland, waarbij de thuisspelende vereniging provisorische voorzorgsmaatregelen dient te nemen. Ingeval de veiligheid in het gedrang komt, als gevolg van het ontbreken van een afrastering, dient de thuisspelende vereniging een vervangende accommodatie tot de beschikking te hebben.

De volgende wedstrijden moeten op het hoofdveld worden gespeeld:

 • –  De finales om de districtsbeker.
 • –  Alle landelijke finalewedstrijden om de KNVB beker voor amateurs.

  Kan de thuisspelende vereniging één van bovengenoemde finales niet op het hoofdveld spelen, dan wordt de wedstrijd op het terrein van de tegenstander vastgesteld. Kan de tegenstander ook niet op het hoofdveld spelen, dan wordt de wedstrijd op een neutraal terrein vastgesteld.

  Artikel 5

  Een wedstrijd die in een weekend wordt vastgesteld en waarbij een zaterdagvereniging is betrokken, wordt op zaterdag vastgesteld. Als ook een zondagvereniging is betrokken, dan wordt de wedstrijd zover als mogelijk vastgesteld op zaterdag met aanvangstijdstip 17.00 uur. Blijkt dit niet mogelijk te zijn, bijvoorbeeld door het ontbreken van een geschikte lichtinstallatie, dan wordt de wedstrijd vastgesteld op het uiterste aanvangstijdstip conform het gestelde in paragraaf 3.6. van het Handboek competitiezaken amateurvoetbal. In overleg met de tegenstander kan de keuze ook vallen op een andere dag. Deze dag moet voorafgaan aan de betreffende bekerronde.

  Artikel 6

  1. Voor eventuele verzoeken inzake uitstel van vastgestelde wedstrijden wordt verwezen naar de bepalingen inzake verzoeken om uitstel, zoals opgenomen in paragraaf 2.6. van het Handboek competitiezaken amateurvoetbal.
  2. Indien de thuisspelende vereniging – door welke oorzaak dan ook – niet de beschikking heeft over een speelveld, wordt zij tot uiterlijk 2 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd in de gelegenheid gesteld een vervangende accommodatie te vinden.
   Is na het verstrijken van deze termijn geen geschikte accommodatie gevonden, dan wordt de wedstrijd onverwijld vastgesteld op het terrein van de tegenstander.
  3. In overleg met de tegenpartij is het toegestaan om de wedstrijd op het terrein van de tegenstander te spelen. Hiervan dienen 4 x 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd alle belanghebbenden, zoals tegenpartij, scheidsrechter, consul en medewerker wedstrijdzaken, schriftelijk in kennis te zijn gesteld.

  Artikel 7

  Met uitzondering van de districtsfinale worden vanaf het knock-outsysteem de wedstrijden die eindigen in een gelijkspel, beslist overeenkomstig de volgende regeling:
  Onmiddellijk na het verstrijken van de negentig minuten moeten beide partijen strafschoppen nemen, conform de Spelregels Veldvoetbal.

Artikel 8

Vanaf de kwartfinales staan de wedstrijden onder leiding van een door de KNVB aangesteld arbitraal trio. De KNVB kan besluiten ook bij eerdere bekerwedstrijden een arbitraal trio aan te stellen.

Artikel 9

 1. Een elftal dat niet opkomt bij één van de poulewedstrijden, wordt automatisch uitgesloten van verdere deelname. Alle uitslagen van de poulewedstrijden van dat elftal dat van verdere deelname wordt uitgesloten, komen te vervallen. Ook het elftal dat niet opkomt bij een wedstrijd in de knock-outfase wordt automatisch uitgesloten van verdere deelname. De betreffende tegenstander in de wedstrijd in de knock-outfase is automatisch geplaatst voor de volgende ronde. Bovendien worden bij het niet opkomen administratiekosten in rekening gebracht overeenkomstig de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in het Handboek competitiezaken amateurvoetbal. Verder vergoedt de vereniging van het elftal dat niet opkomt of zich terugtrekt de gemaakte kosten; zoals reiskosten van de tegenpartij, de scheidsrechterskosten en eventuele kosten voor het in orde brengen van het speelveld.
 2. Als een elftal niet opkomt tijdens de bekercompetitie c.q. zich terugtrekt vanaf het moment van inschrijving, dan kan haar recht op deelname aan de bekercompetitie in het daaropvolgende seizoen komen te vervallen. Dit geldt ook als het recht op deelname aan de bekercompetitie in het daaropvolgende seizoen al uit andere hoofde is of nog kan worden verkregen.

Artikel 10

Een vereniging die een niet gerechtigde speler/speelster opstelt wordt- afgezien van de door de de afdeling tuchtzaken te nemen maatregelen- van verdere deelname uitgesloten. Ingeval dit van toepassing is in de poulefase, dan komen alle uitslagen van het team dat van verdere deelname wordt uitgesloten te vervallen. Indien een team in de knock-outfase van verdere deelname wordt uitgesloten, dan is de tegenstander automatisch geplaatst voor de volgende ronde.

Artikel 11
In tegenstelling tot de bepalingen voor de reguliere competitie is het in de gehele bekercompetitie toegestaan om maximaal 5 wisselspelers toe te passen. Om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt geldt dat er per wedstrijd ten hoogste 3 momenten zijn om deze (maximaal) 5 wissels toe te passen. Naast die 3 wisselmomenten mag ook tijdens de rust worden gewisseld. In alle gevallen geldt dat hierin ook meegeteld wordt het wisselen van een doelverdediger. Een eenmaal gewisselde speler mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen.

Artikel 12

De eindstrijd bestaat uit een districtsfinale die op woensdag 12 mei 2021 of donderdag 13 mei 2021 wordt gespeeld. Is de wedstrijd na negentig minuten gelijk geëindigd, dan valt de beslissing overeenkomstig de volgende regeling. Onmiddellijk na het verstrijken van de negentig minuten volgt verlenging van de wedstrijd met twee keer vijftien minuten. Is er dan nog geen beslissing gevallen, dan dienen strafschoppen te worden genomen conform de Spelregels Veldvoetbal.

Artikel 13

De winnaar van de districtsfinale ontvangt een door het bestuur amateurvoetbal beschikbaar gestelde beker die direct eigendom van de winnaar wordt. Beide finalisten en de aanwezige wedstrijdofficials ontvangen een herinneringsmedaille. De finalisten en de verliezende halve finalisten van de bekercompetitie in de districten hebben bovendien recht op deelname aan de KNVB beker BV/AV in het volgende seizoen. Dit geldt alleen voor 1e teams van verenigingen, 2e teams kunnen zich niet plaatsen voor de KNVB beker BV/AV.

Artikel 14

Entreegelden bekerwedstrijden in de poulefase:
De thuisspelende vereniging in de poulewedstrijden mag entree heffen. De opbrengst hieruit komt geheel ten goede aan de thuisspelende vereniging. De thuisspelende vereniging dient de bezoekende vereniging vijftig gratis toegangsbewijzen te verstrekken, voor spelers en teamofficials.

bron: knvb.nl

Gerelateerde onderwerpen : districtsbeker//KNVB//reglement
Bekerbesluiten 2020-2021

Artikel 1

Aan deze bekercompetitie kan worden deelgenomen door de voor de competitie ingeschreven standaardelftallen (met uitzondering van de standaardelftallen uitkomende in de tweede en derde divisie). Daarnaast zijn de reserve- elftallen die in het vorige seizoen een periodetitel hebben veroverd in de reserve hoofdklasse zaterdag- of zondagvoetbal opgenomen. Bij deelname aan deze bekercompetitie zijn de reglementaire bepalingen van de categorie A heren standaard van toepassing. Met uitzondering van de invallersbepalingen welke zijn beschreven in artikel 11.

Artikel 2

De eerste ronde wordt gespeeld in poulevorm. Een poule bestaat in principe uit vier, maar minimaal uit drie en maximaal uit vijf elftallen. De teams werken een halve competitie af.

Poules eerste en tweede klassen

Alle verenigingen die in de eerste en/of tweede klassen zaterdag- en/of zondagvoetbal van de zes districten uitkomen, worden bij elkaar ingedeeld. Het uitgangspunt hierbij is dat verenigingen die in de competitie tegen elkaar uitkomen niet in dezelfde poule worden ingedeeld. Dit betekent dat elftallen uit verschillende districten bij elkaar kunnen worden ingedeeld. De nummers één en twee van de poules plaatsen zich voor de volgende ronde in hun district.

Overige poules

De verenigingen die uitkomen in de 3e tot en met de laagste klassen standaardvoetbal worden per district, met de geplaatste reserve-elftallen, bij elkaar ingedeeld.
Voor zover mogelijk is er sprake van een regionale indeling van de poules, rekening houdend met het niveau van de verenigingen. Voor deze poules geldt dat alleen de poulewinnaar zich plaatst voor de volgende ronde.

Eindrangschikking in de poule

Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal wedstrijdpunten op plaatsen die recht geven op plaatsing voor de ronde, dan geldt het volgende:

1. Het beste doelsaldo van de halve competitie.
2. Is het doelsaldo gelijk, dan is het meeste aantal doelpunten vóór beslissend. 3. Is ook dit gelijk, dan beslist het onderlinge resultaat.
4. Brengt ook dit geen beslissing, dan volgt een beslissingswedstrijd.

Deze beslissingswedstrijd wordt op neutraal terrein met verlichting op een midweekse avond vastgesteld. Bij een gelijke stand na 2×45 minuten wordt verlengd met 2×15 minuten. Indien er dan nog geen beslissing is gevallen dan zal deze vallen door het nemen van strafschoppen, conform de Spelregels Veldvoetbal.

Artikel 3

De verenigingen die uitkomen in de hoofdklasse, de nummers één en twee van de poules die bestonden uit eerste en tweede klassers en de nummers één van de overige poules, vervolgen de bekercompetitie via een knock- outsysteem. De wedstrijden worden, door loting, per district vastgesteld op de wedstrijddagen die de betreffende teamleider vaststelt. Vanaf de tweede knock-outronde is sprake van een verplichte openbare loting, waarbij de mogelijkheid bestaat direct door te loten voor de rest van de bekercompetitie.

Artikel 4

De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging die door de betreffende teamleider als ontvangende vereniging is aangewezen. De wedstrijden worden in eerste instantie ingepland in de daarvoor aangewezen weekenden conform de speeldagenkalender seizoen 2020/’21. Indien één of beider teams deelnemend aan een bekerwedstrijd echter in dat betreffende weekend geacht wordt een (inhaal- of competitiewedstrijd) te spelen, dan wordt de bekerwedstrijd midweeks ingepland.

Indien het thuisspelende team, ingeval van een midweekse wedstrijd, niet de beschikking heeft over een lichtinstallatie waar dat wel noodzakelijk is, dient de thuisspelende vereniging een vervangende accommodatie tot de beschikking te hebben.

Indien als gevolg van het niet aanwezig zijn van verlichting op het hoofdveld uitgeweken moet worden naar een veld met verlichting maar zonder afrastering, geldt dit niet per definitie als een belemmering. Tenzij de veiligheid in het gedrang komt als gevolg van het aantal te verwachten toeschouwers, kunnen de wedstrijden op een veld zonder afrastering worden ingepland, waarbij de thuisspelende vereniging provisorische voorzorgsmaatregelen dient te nemen. Ingeval de veiligheid in het gedrang komt, als gevolg van het ontbreken van een afrastering, dient de thuisspelende vereniging een vervangende accommodatie tot de beschikking te hebben.

De volgende wedstrijden moeten op het hoofdveld worden gespeeld:

 • –  De finales om de districtsbeker.

 • –  Alle landelijke finalewedstrijden om de KNVB beker voor amateurs.

  Kan de thuisspelende vereniging één van bovengenoemde finales niet op het hoofdveld spelen, dan wordt de wedstrijd op het terrein van de tegenstander vastgesteld. Kan de tegenstander ook niet op het hoofdveld spelen, dan wordt de wedstrijd op een neutraal terrein vastgesteld.

  Artikel 5

  Een wedstrijd die in een weekend wordt vastgesteld en waarbij een zaterdagvereniging is betrokken, wordt op zaterdag vastgesteld. Als ook een zondagvereniging is betrokken, dan wordt de wedstrijd zover als mogelijk vastgesteld op zaterdag met aanvangstijdstip 17.00 uur. Blijkt dit niet mogelijk te zijn, bijvoorbeeld door het ontbreken van een geschikte lichtinstallatie, dan wordt de wedstrijd vastgesteld op het uiterste aanvangstijdstip conform het gestelde in paragraaf 3.6. van het Handboek competitiezaken amateurvoetbal. In overleg met de tegenstander kan de keuze ook vallen op een andere dag. Deze dag moet voorafgaan aan de betreffende bekerronde.

  Artikel 6

  1. Voor eventuele verzoeken inzake uitstel van vastgestelde wedstrijden wordt verwezen naar de bepalingen inzake verzoeken om uitstel, zoals opgenomen in paragraaf 2.6. van het Handboek competitiezaken amateurvoetbal.

  2. Indien de thuisspelende vereniging – door welke oorzaak dan ook – niet de beschikking heeft over een speelveld, wordt zij tot uiterlijk 2 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd in de gelegenheid gesteld een vervangende accommodatie te vinden.
   Is na het verstrijken van deze termijn geen geschikte accommodatie gevonden, dan wordt de wedstrijd onverwijld vastgesteld op het terrein van de tegenstander.

  3. In overleg met de tegenpartij is het toegestaan om de wedstrijd op het terrein van de tegenstander te spelen. Hiervan dienen 4 x 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd alle belanghebbenden, zoals tegenpartij, scheidsrechter, consul en medewerker wedstrijdzaken, schriftelijk in kennis te zijn gesteld.

  Artikel 7

  Met uitzondering van de districtsfinale worden vanaf het knock-outsysteem de wedstrijden die eindigen in een gelijkspel, beslist overeenkomstig de volgende regeling:
  Onmiddellijk na het verstrijken van de negentig minuten moeten beide partijen strafschoppen nemen, conform de Spelregels Veldvoetbal.

Artikel 8

Vanaf de kwartfinales staan de wedstrijden onder leiding van een door de KNVB aangesteld arbitraal trio. De KNVB kan besluiten ook bij eerdere bekerwedstrijden een arbitraal trio aan te stellen.

Artikel 9

 1. Een elftal dat niet opkomt bij één van de poulewedstrijden, wordt automatisch uitgesloten van verdere deelname. Alle uitslagen van de poulewedstrijden van dat elftal dat van verdere deelname wordt uitgesloten, komen te vervallen. Ook het elftal dat niet opkomt bij een wedstrijd in de knock-outfase wordt automatisch uitgesloten van verdere deelname. De betreffende tegenstander in de wedstrijd in de knock-outfase is automatisch geplaatst voor de volgende ronde. Bovendien worden bij het niet opkomen administratiekosten in rekening gebracht overeenkomstig de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in het Handboek competitiezaken amateurvoetbal. Verder vergoedt de vereniging van het elftal dat niet opkomt of zich terugtrekt de gemaakte kosten; zoals reiskosten van de tegenpartij, de scheidsrechterskosten en eventuele kosten voor het in orde brengen van het speelveld.

 2. Als een elftal niet opkomt tijdens de bekercompetitie c.q. zich terugtrekt vanaf het moment van inschrijving, dan kan haar recht op deelname aan de bekercompetitie in het daaropvolgende seizoen komen te vervallen. Dit geldt ook als het recht op deelname aan de bekercompetitie in het daaropvolgende seizoen al uit andere hoofde is of nog kan worden verkregen.

Artikel 10

Een vereniging die een niet gerechtigde speler/speelster opstelt wordt- afgezien van de door de de afdeling tuchtzaken te nemen maatregelen- van verdere deelname uitgesloten. Ingeval dit van toepassing is in de poulefase, dan komen alle uitslagen van het team dat van verdere deelname wordt uitgesloten te vervallen. Indien een team in de knock-outfase van verdere deelname wordt uitgesloten, dan is de tegenstander automatisch geplaatst voor de volgende ronde.

Artikel 11
In tegenstelling tot de bepalingen voor de reguliere competitie is het in de gehele bekercompetitie toegestaan om maximaal 5 wisselspelers toe te passen. Om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt geldt dat er per wedstrijd ten hoogste 3 momenten zijn om deze (maximaal) 5 wissels toe te passen. Naast die 3 wisselmomenten mag ook tijdens de rust worden gewisseld. In alle gevallen geldt dat hierin ook meegeteld wordt het wisselen van een doelverdediger. Een eenmaal gewisselde speler mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen.

Artikel 12

De eindstrijd bestaat uit een districtsfinale die op woensdag 12 mei 2021 of donderdag 13 mei 2021 wordt gespeeld. Is de wedstrijd na negentig minuten gelijk geëindigd, dan valt de beslissing overeenkomstig de volgende regeling. Onmiddellijk na het verstrijken van de negentig minuten volgt verlenging van de wedstrijd met twee keer vijftien minuten. Is er dan nog geen beslissing gevallen, dan dienen strafschoppen te worden genomen conform de Spelregels Veldvoetbal.

Artikel 13

De winnaar van de districtsfinale ontvangt een door het bestuur amateurvoetbal beschikbaar gestelde beker die direct eigendom van de winnaar wordt. Beide finalisten en de aanwezige wedstrijdofficials ontvangen een herinneringsmedaille. De finalisten en de verliezende halve finalisten van de bekercompetitie in de districten hebben bovendien recht op deelname aan de KNVB beker BV/AV in het volgende seizoen. Dit geldt alleen voor 1e teams van verenigingen, 2e teams kunnen zich niet plaatsen voor de KNVB beker BV/AV.

Artikel 14

Entreegelden bekerwedstrijden in de poulefase:
De thuisspelende vereniging in de poulewedstrijden mag entree heffen. De opbrengst hieruit komt geheel ten goede aan de thuisspelende vereniging. De thuisspelende vereniging dient de bezoekende vereniging vijftig gratis toegangsbewijzen te verstrekken, voor spelers en teamofficials.

bron: knvb.nl

Gerelateerde onderwerpen : districtsbeker//KNVB//reglement
Knap gelijkspel

Knap gelijkspel

Onze competitietegenstander en tegenstander in de eerste oefenwedstrijd aanstaande vrijdag, sc Emma, is twee weken eerder dan Dubbeldam begonnen aan...

Lees meer